Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

/Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal2020-02-14T18:12:24+00:00

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD”) și ale legislației naționale cu privire la protecția și securitatea datelor cu caracter personal, 

Alvogen Romania S.R.L., persoană juridică română, având sediul în București, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 44B, etajul 2, sectorul 3, cod poștal 032266, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2501/2000, cod unic de înregistrare 12826074 și/sau 

Labormed – Pharma S.A., persoană juridică română, având sediul în București, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/21114/2007, cod unic de înregistrare 22718452,  

(denumite în mod generic “Alvogen” și/sau “Compania” și/sau “noi”)în calitate de operatori de date cu caracter personal, doresc să asigure respectarea deplină a legislației aplicabile domeniului protecției datelor, astfel încât să continuați să ne încredințați datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Aceasta Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (însemnând orice informație cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă) descrie liniile directoare ale prelucrării datelor cu caracter personal care ne sunt încredințate, cu privire la: 

 • modul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
 • condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • nota de informare pentru copii; 
 • maniera în care păstrăm în siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • revizuirile Notei de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Pentru orice întrebări sau informații suplimentare cu privire la modul în care Compania prelucrează datele cu caracter personal care vă privesc, precum și pentru a vă exercita drepturile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor, la oricare din următoarele coordonate: 

 • prin e-mail, la adresa: DPO(at)alvogen.com; si/sau 
 • prin fax, la numărul de fax: +4021.318.03.76; si/sau 
 • prin poștă, la adresa din: Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, București, România. 

Modul în care obținem datele cu caracter personal 

Obținem date cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în cazul în care completați și ne transmiteți “Formularul de Contact” disponibil pe website și/sau interacționați cu noi în orice alt mod și/sau pe orice altă cale, indiferent care ar fi motivul respectivei interacțiuni. 

De asemenea, obținem date cu caracter personal care vă privesc în mod automat, ca urmare a vizitei dumneavoastră pe website-ul nostru. Pentru detalii, vă rugăm să vizitați politica noastră de cookie. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal și scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal 

Atunci când ne vizitați website-ul și/sau atunci când completați și ne transmiteți “Formularul de Contact” disponibil pe website și/sau atunci când interacționați cu noiîn orice alt mod și/sau pe orice altă cale, indiferent care ar fi motivul respectivei interacțiuni, vom prelucra datele cu caracter personal care vă privesc și pe care veți decide să ni le dezvăluiți, cum ar fi: 

 • date de identificare (nume, prenume); 
 • date de contact (adresă de corespondență electronică (e-mail) personală / profesională, număr de telefon personal / profesional – dacă este cazul / după caz); 
 • conținutul comunicării (fizice și / sau electronice, după caz); 
 • semnătura (fizică și / sau electronică – dacă este cazul / după caz); 
 • domeniul / ocupația / profesia / locul de muncă / funcția / specialitatea / gradul profesional / titlul universitar – dacă este cazul / după caz); 

pe care le vom prelucra numai în scopul identificat de către dumneavoastră, prin natura interacțiunii cu noi (de exemplu, managementul și gestiunea resurselor IT, managementul și gestionarea relațiilor publice și / sau comerciale, comunicării, dezvoltării afacerii (business development), managementul și gestionarea sistemului de farmaco / vigilență, managementul și gestionarea sistemului de calitate etc.). 

Prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în alte scopuri decât cele menționate anterior se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal. 

Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal 

În funcție de natura și scopul interacțiunii noastre, prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc: 

 • în baza consimțământului dumneavoastră (conform art. 6, alin.(1), lit.a) din RGPD) exprimat prin interacțiunea voluntară cu noi; și / sau 
 • dacă ne sunt necesare pentru executarea unui contract încheiat între noi (conform art. 6, alin.(1), lit.b) din RGPD); și / sau 
 • dacă ne sunt necesare în vederea conformării cu o obligație legală care ne revine (conform art. 6, alin.(1), lit.c) din RGPD); și / sau 
 • dacă ne sunt necesare în vederea satisfacerii unui anumit interes legitim care nu prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale (conform art. 6, alin.(1), lit.f) din RGPD). 

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc doar în baza consimțământului dumneavoastră (conform art. 6, alin.(1), lit.a) din RGPD), exprimat prin interacțiunea voluntară cu noi, veți avea posibilitatea de vă retrage consimțământul în orice moment, gratuit, fără a afecta însă legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.  

Fără a aduce atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale, putem prelucra date cu caracter personal care vă privesc în vederea satisfacerii unui anumit interes legitim, cum ar fi: 

 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea banilor sau finanțarea unor acte de terorism; 
 • dezvoltarea afacerii (business development); 
 • analiza și administrarea riscurilor comerciale; 
 • protejarea sau exercitarea unui drept sau a unei obligații legal/e sau contractual/e care ne aparține nouă, unei entități juridice care face parte din grupul Alvogen sau unui alt partener (contractual); 
 • administrarea înregistrărilor / mențiunilor / evidențelor noastre interne; 
 • administrarea resurselor organizaționale; 
 • protejarea / securitatea activelor Companiei, ale clienților și furnizorilor Companiei; 
 • în relație cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a se limita la redactarea și revizuirea documentelor, redactarea documentelor necesare pentru încheierea unei tranzacții, obținerea unei consultanțe juridice sau facilitarea soluționării litigiilor); 
 • asigurarea respectării oricărei reguli, legi și reglementări aplicabile activității noastre, inclusiv cooperarea cu instituțiile / autoritățile publice (centrale și / sau locale) competente. 

Condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Companie, în calitate de operator de date cu caracter personal. 

Pentru a facilita desfășurarea activităților Companiei în legătură cu scopurile prelucrării identificate de către dumneavoastră, prin natura interacțiunii cu noi, dacă este cazul și în limita necesară respectivului scop legal și specific, datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate conform prezentei, pot fi dezvăluite: 

 • altor entități juridice care sunt parte a grupului Alvogen (puteți viziona aici lista entităților juridice care sunt parte a grupului Alvogen); 
 • altor parteneri (contractuali) (de exemplu, parteneri (contractuali) implicați direct sau indirect în interacțiunea noastră); 
 • instituțiilor bancare, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri; 
 • instituțiilor/autorităților publice (centrale și / sau locale) competente; 
 • furnizorilor de servicii operaționale (de exemplu, furnizori de servicii de curierat, telecomunicații, IT, arhivare); 
 • consultanților noștri (de exemplu, auditori, avocați etc.); 
 • partenerilor de afaceri, investitorilor, cesionarilor (actuali sau potențiali) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, cesiune de creanță sau vânzare de bunuri); 

conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior. 

Orice transfer de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene și/sau a Spațiului Economic European sau către o organizație internațională va fi efectuat cu respectarea prevederilor legale aplicabile, care pot presupune notificarea dumneavoastră. 

Nu veți face obiectul unei decizii bazate pe o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv profiling. 

Nota de Informare pentru copii 

Website-ul nostru este destinat unei audiențe adulte. Nu prelucrăm în mod intenționat date cu caracter personal ale niciunei persoane despre care știm că are vârsta sub 16 ani. Datele cu caracter personal ale persoanelor despre care știm că nu au împlinit vârsta de 16 ani, vor fi prelucrate numai cu acordul prealabil al părintelui sau al persoanei care exercită autoritatea părintească/tutelară. Acest reprezentant legal are dreptul, la cerere, să vizualizeze informațiile furnizate de minor și să exercite drepturile menționate în prezenta Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Maniera în care păstrăm în siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal 

Compania prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră care asigură o securitate adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate. 

Avem un cadru de politici, proceduri și instruiri care să acopere protecția, confidențialitatea și securitatea datelor și revizuim în mod regulat oportunitatea măsurilor pe care le avem în vigoare pentru a păstra datele pe care le deținem în siguranță. 

Cu toate acestea, transmiterea datelor pe internet (inclusiv prin e-mail) nu este niciodată sigură. Prin urmare, deși folosim măsurile adecvate pentru a încerca să protejăm datele cu caracter personal, nu putem garanta securitatea datelor transmise către noi prin intermediul internetului. 

Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal 

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc: 

 • dreptul de acces, adică dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și accesul la aceste date cu caracter personal și la informații privind prelucrarea; 
 • dreptul la rectificare, adică dreptul de a avea, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și/sau completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare; 
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care: aceste date nu mai sunt necesare în legătură cu scopul prelucrării pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau se retrage consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; sau datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; sau datele cu caracter personal trebuie să fie șterse, pentru respectarea unei obligații legale care ne revine; dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; sau pentru respectarea unei obligații legale care ne revine și care prevede prelucrarea sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiți; sau din motive de interes public în domeniul sănătății publice; sau în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
 • dreptul la restricționarea prelucrării, adică dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care: vă contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; sau prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; sau nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale dumneavoastră; 
 • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care am putea fi învestiți sau prelucrării necesare în scopul intereselor noastre legitime, inclusiv creării de profiluri pe baza acestor temeiuri, care atrage încetarea prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, atunci când prelucrarea efectuată de noi are ca temei juridic consimțământul dumneavoastră; 
 • dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate; 
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); 
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract sau autorizată prin lege și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime sau are la bază consimțământul dumneavoastră explicit. 

Cu excepția cazului în care înțelegeți să vă exercitați dreptul de a depune plângere la ANSPDCP, așa cum este indicat mai sus, vă puteți exercita drepturile prin transmiterea unei cereri folosind următoarele date de contact: 

 • e-mail, la adresa: DPO(at)alvogen.com; și / sau 
 • fax, la numărul de fax: +40.21.318.03.76; și / sau  
 • poștă, la adresa din: București, Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, România; și / sau 
 • la http://www.alvogen.com/company/contact/ 

În principu, nu putem accepta cereri verbale din partea dumneavoastră (telefonice sau față în față) din moment ce nu putem fi în măsură să vă răspundem pe loc, fără a analiza în prealabil cererea dumneavoastră și a vă identifica în mod sigur. 

Vom furniza informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri pe care ne-o adresați, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. 

Durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal 

În funcție de natura și scopul interacțiunii noastre, vom stoca datele cu caracter personal care vă privesc pentru o perioadă de timp care ne este necesară pentru a ne conforma cu obligațiile care ne revin în aria noastră de afaceri, sau în conformitate cu termenul de prescripție aplicabil (de exemplu, 10 ani de la încetarea relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, legislația specifică domeniului de farmacovigilență). 

Revizuirile Notei de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Revizuim în mod regulat Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și vom plasa orice actualizare pe această pagină, fără o notificare prealabilă, dar cu o notificare a revizuirilor aferente. Vă încurajăm să revizuiți periodic Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă pe website-ul nostru, pentru a fi informat/ă despre modul în care prelucrăm date cu caracter personal. 

 

Variantă revizuită la 19.07.2019